PIM HRC

PIM HRC

@pimhrcFriends 161

Timeline

Learning Highlights - การประเมินค่างาน เพื่อทบทวนโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน - การสำรวจค่าจ้าง และเลือกใช้ข้อมูลผลสำรวจค่าจ้าง - การออกแบบโครงสร้างค่าจ้าง และการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง - กลยุทธ์ในการปรับใช้ในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ - การบริหารความเสี่ยงในระบบค่าจ้าง หลักสูต ...See More
See More
Top