ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุม สภาพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ ทั้งนี้ สินค้าและบริการทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) 2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Products)