EdNET

Friends 1,629

#WeCare

ข้อมูลบัญชี

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษา ทุนการศึกษา ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ บริษัท EdNET เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ คณะผู้บริหารของ EdNET ล้วนแต่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เป็นบุคลากรในแวดวงการศึกษา และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ พร้อมด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปีในการให้บริการด้านการศึกษาต่อ

Country or region: Thailand