Who are we?

เราคือใคร? บริษัทพัสภัณฑ์ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 ซึ่งทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น ซักอบรีด ร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งให้บริการปรึกษาด้านเทคนิค โดยทีมงานและบุคลากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้ บริษัทพัสภัณฑ์ให้ความสำคัญกับสินค้าและการเป็นพาร์ทเนอร์กับทางลูกค้าของเราเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้า รวมถึงสามารถสร้างธุรกิจได้เติบโตยิ่งขึ้นไป ตามบริษัทตามคติพจน์ ‘ร่วมกันทำ ไปได้ไกลกว่า’