Chromosome Microarray

การตรวจวินิจฉัย 🔬 โดยตรวจวิเคราะห์โครโมโซมด้วยความละเอียดสูง ซึ่งเป็นวิธีการตรวจโรคทางพันธุกรรมรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีทางแพทย์ 👩‍⚕️ที่มีความทันสมัย 🔬🧬 สามารถวิเคราะห์โรคพันธุกรรมโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบดีเอ็นเอว่า📍 มีความผิดปกติอะไรไหม⁉️ 📍 ดีเอ็นเอขาดหายไปหรือเปล่า⁉️ หรือเกินมาจากปกติหรือเปล่า⁉️ ซึ่งใช้เทคโนโลยีข้อมูลทางพันธุกรรรมขั้นสูง (Advanced Bioinformatic) 📊📈 สามารถตรวจความผิดปกติในระดับโครโมโซมของทารกในครรภ์ 👶 โดยการวิเคราะห์จาก🤰น้ำคร่ำหรือ ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของบุคคลทั่วไป 👫‍ ซึ่งวิเคราะห์จากเลือด 💉 ระยเวลาในการรายงานผล 7-10 วัน 📅

More from this accountSee all