Horizon

การตรวจคัดกรองพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เหมาะสำหรับคู่สมรส 💑 ที่ต้องการวางแผนการมีบุตร 👶 สามารถตรวจได้ทั้งก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ มีการตรวจให้เลือกครอบคลุมมากสูงสุดถึง 274 กลุ่มอาการ เช่น 📌โรคธาลัสซีเมีย (Beta, Alpha Thalassemia),📌 Spinal Muscular Atrophy (SMA), 📌Fragile X, 📌Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) เป็นต้น สามารถรายงานผลภายใน 14-21 วัน 📅

More from this accountSee all