DASTA

DASTA

@oxn6705fFriends 390

Gallery

Location

Address
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 … See More

Business Information

Hours 8:00-17:00
Closed on Sat-Sun
URL http://www.dasta.or.th

Account Intro

อพท. ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน…See More
Top