Banpu NEXT

เพราะกล่องวิเศษไม่ได้มีแต่ในนิทาน .... ✨ กล่องวิเศษของบ้านปู เน็กซ์ เปรียบเสมือนระบบการจัดการบริหารพลังงานอัจฉริยะ ที่จะมาเปลี่ยนการใช้พลังงานสะอาดรูปแบบเดิมให้ฉลาดขึ้น เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการใช้พลั...

7 likes1 commentLINE VOOM