Ottobock ออตโตบ๊อก

Friends 1,837

คลินิกกายอุปกรณ์

OTTOBOCK STORYSee more

"ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเคลื่อนไหว เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2536 มาจนถึงปัจจุบัน มีศูนย์ให้บริการทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี โดยบุคคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะเทคนิคเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา เราจึงมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง"

Country or region: Thailand