Ottobock ออตโตบ๊อก

Friends 2,140

คลินิกกายอุปกรณ์

OTTOBOCK STORY

"ออตโตบ๊อกคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์"
บริษัท Otto Bock South East Asia Co., Ltd.

เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเคลื่อนไหว เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2536 มาจนถึงปัจจุบัน มีศูนย์ให้บริการทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี

โดยบุคคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะเทคนิคเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand