HSTN

ข่าวประชาสัมพันธ์จ้าทุกคน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จะยุติการออกอากาศทางระบบทีวีดิจิตอล ช่อง 37-51 แล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป หลังจากนี้ทุกท่าน...

0 likes0 commentsLINE VOOM