OKLS

OKLS

@oklsFriends 268

Timeline

พบกับหนังสือเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์ชวนอ่าน ในเครือโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS "พุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออก" ผลงานของนักวิชาการจีนศึกษาและอาจารย์ที่สนใจด้านพุทธศาสนามหายาน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนามหายาน ได้แก่ 1. “มหายาน” จากอินเดียสู่จีน โ ...See More
See More
Top