มานาประจำวัน

ผลงานชิ้นเอกที่พระเจ้าทรงสร้าง ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม ฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี [ สดุดี 139:14 TNCV ] แม้วิชาประ...

7 likes0 commentsLINE VOOM