AIS Business

ในช่วงระยะที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการเงินทั้งสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร (Bank) และที่ไม่ใช่รูปแบบธนาคาร(Nonbank) ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแ...

0 likes0 commentsLINE VOOM