NYC Visa&Translation

NYC Visa&Translation

@nyc168Friends 1,633

Timeline

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ NYC VISA&TRANSLATION ของเรา ขอบคุณครับ กุมภาพันธ์ 2017 01/02/2017 NYC2017020001 แปลอังกฤษ-ไทย 6 แผ่น (คุณหลิน ) 01/02/2017 NYC2017020002 แปลใบสูติบัตรคุณ ปกรณ์ (คุณ sunny) 01/02/2017 NYC2017020003 แปลพาสปอร์ตไทย-อังกฤษ 1 ...See More
See More

บริการของเรา

See More

Account Intro

เวลาทำการ 10:00-19:00 เปิดทำการทุกวัน
*รับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา
*รับรองเอกสารกงสุล
*รับรองกระทรวงต่างประเทศ
*บริการทนาย Notary Public
*รับรองเอกสารโดยสถานทูติ
*บริการแปลและรับรองเอกสาร NAATI
*แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
*รับยื่นวีซ่าทั่วโลก
*บริก…
See More

Jobs

NYC Visa&Translation เราต้องการรับสมัครนักแปล ล่าม อิสระ ทั่วประเทศจำนวนมาก เพื่อร่วมทำงานกับเรา เพื่อรองรับกับงานที่กำลังขยายตัว หากนักแปล หรือล่ามต้องการร่วมงานกับเรา สามารถส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้มาเพื่อให้ทีมแปลและล่ามพิจารณา

*สำเนาบัตรประชาชน
See More
Top