NYC Visa&Translation

@nyc168Friends 4,124

Timeline

วีซ่าท่องเที่ยวดูไบ คุณปวีณา ผลออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับ ขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ NYC Visa&Translation Service sticon บริการแปลเอกสาร 300 ภาษา ทั่วโลก sticon บริการรับรองเอกสารโดยกงสุลไทย sticon บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูติ sticon ...See More
See More

บริการของเรา

See More

Account Intro

เวลาทำการ 10:00-19:00 เปิดทำการทุกวัน
*รับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา
*รับรองเอกสารกงสุล
*รับรองกระทรวงต่างประเทศ
*บริการทนาย Notary Public
*รับรองเอกสารโดยสถานทูติ
*บริการแปลและรับรองเอกสาร NAATI
*แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
*รับยื่นวีซ่าทั่วโลก
*บริก…
See More

Jobs

NYC Visa&Translation เราต้องการรับสมัครนักแปล ล่าม อิสระ ทั่วประเทศจำนวนมาก เพื่อร่วมทำงานกับเรา เพื่อรองรับกับงานที่กำลังขยายตัว หากนักแปล หรือล่ามต้องการร่วมงานกับเรา สามารถส่งเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้มาเพื่อให้ทีมแปลและล่ามพิจารณา

*สำเนาบัตรประชาชน
See More
Top