NTPLC

#วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุก ๆ ปี 🙏🙏 คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนพระอัญญาโ...

15 likes1 commentLINE VOOM