แจ้งเงื่อนไขการติดต่อและใช้บริการผ่านไลน์ บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ www.maldivesfanclub.com และไลน์ทางการไอดี @maldivesfanclub ขอแจ้งเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการใช้บริการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ ดังนี้ 1.การติดต่อใด ๆ ต้องกระทำอยู่ภายใต้ไลน์ไอดี @maldivesfanclub 2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากท่านมีการติดต่อโดยตรงกับไลน์ไอดีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 3.การแจ้งเงื่อนไข และราคาขายใด ๆ ภายใต้ไลน์ไอดีตามข้อ 1 ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น 4.ข้อมูลที่จะใช้ยืนยันเงื่อนไขและราคา พนักงานขายจะส่งเอกสารทางการของบริษัทฯ ให้ท่านดังนี้ 4.1 ใบแจ้งหนี้ราคาสินค้า พร้อมรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการ 4.2 ใบแจ้งการชำระเงิน ที่แจ้งการชำระเงินให้แก่ บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด เท่านั้น 5.การชำระเงินค่าสินค้าและบริการทุกกรณี จะต้องเป็นในนามบัญชีของ บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ถือว่าการติดต่อของท่านผ่านทางไลน์ @maldivesfanclub ท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด