Dharmniti Book Store

𝗠𝘂𝘀𝘁 𝗥𝗲𝗮𝗱! การจ่ายเงินปันผลบริษัทจะต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไม่? หากบริษัทมีหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ หรื...

1 like0 commentsLINE VOOM