matichonbook

📚 เปิด Pre-Order 📚 ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส ปิยบุตร แสงกนกกุล . “...ผมตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า ‘ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส’ ด้วยเหตุที่ว่า การปฏิวัติมิได้เกิดขึ้นจากดิน มิได้หล่นมาจากฟากฟ้า มิใช่...

4 likes0 commentsLINE VOOM