BEST EXPRESS

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ . เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" . โดยมีหลักคำสอนสำคัญ คือ “โอวาทปฏิโมกข์” หรือโอวาท ๓ มีใจค...

2 likes0 commentsLINE VOOM