KU Library

ขอขอบคุณน้องๆ นิสิตผู้ใช้บริการ FC ห้องสมุด (heart) ที่เทใจให้สำนักหอสมุดได้รับการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 1 โดยได้คะแ...

2 likes0 commentsLINE VOOM