Nanmeebooks teacher

Nanmeebooks teacher

@nmbteacherFriends 2,697

Timeline

sticon ภาพบรรยากาศงานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประจำการ สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน STEM เพื่อพัฒนาผู้เรียน ยุค 4.0” และโครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประจำการ สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน หั ...See More
See More
Top