Number One Cleaning

📣 วิธีป้องกันตัวเองในการทำงานออฟฟิศในปัจจุบันให้ปลอดภัย 😊 1. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 2. ส่วมใส่แมสอย่างสม่ำเสมอ 3. หมั่นล้างมือให้สะอาด 4. ถือหลักสะอาด 5. ไม่ขาดการวัด แต่การปฏิบัติด้วยวิธีการป้องกั...

2 likes0 commentsLINE VOOM