ข้อมูลบัญชี

ห้องเรียนญี่ปุ่นไทย Nihonthai Academy ผู้เรียนจะสำเร็จการเรียนได้ในเวลาสั้นที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด เหมาะสำหรับ ผู้เตรียมเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อ ,สอบชิงทุน, พร้อมปรึกษาทุน ,ทำงานเฉพาะด้าน สายวิศวะ การตลาด ธุรกิจ ล่าม สอบเข้ามหาวิทยาลัย สมัครงาน โดย เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ตามหลัก - เรียนรู้ภาษาใหม่ตามแนวคิด Progressive learning - ปรับพฤติกรรม ทำให้คุ้นเคยด้วยการฝึกพูดฝึกใช้จนเกิด ความเคยชินสร้าง Communication Skill - มีความคิดสร้างสรรค์ Creativity สนุกกับการสื่อสารควบคู่กับการออกแบบ - บรรยากาศการเรียนเน้นความสมดุลระหว่างจำนวนผู้เรียนและ อาจารย์ผู้สอน (นักเรียน5-7คน/class)