Nihao China

Nihao China

@nihaochinaFriends 3,772

Timeline

เรียนแจ้งนะคะ ..... วีซ่าจีน🇨🇳เปลี่ยนไปๆ ...... วีซ่าท่องเที่ยวไม่ใช่ใครๆก็จะได้วีซ่าแบบ 30 วันกันทุกท่านนะคะ บ้างท่านอาจจะได้รับพิจารณาวีซ่ามา 7 วัน 15 วัน แล้วแต่ดุจพินิจของเจ้าหน้าที่ล้วนๆเลยคะ และการขอวีซ่าแบบเข้าออก 2 ครั้ง ก ...See More
LINE Add Friend
See More
Top