NIDA UBI

NIDA UBI

@nidaubiFriends 303

Timeline

sticon ถ้าคุณมีไอเดีย อยากเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจกับนิด้า ฟรี! คลิก sticon https://goo.gl/c0BJbS
See More

Account Intro

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์กลางแห่งการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ STARTUP

ถ้าคุณมีไอเดีย อยากเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจกับนิด้า ฟรี! คลิก https://goo.gl/c0BJbS
Top