สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานกลางทางวิชาการด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและครอบครัวเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน” สถาบันมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยที่นำสู่ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ นโยบายสาธารณะ พัฒนาระบบสารสนเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารสาธารณะวงกว้างเพื่อนำสู่ค่านิยมสังคม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สถาบันจึงปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การให้บริการตรวจรักษา และการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวในรูปแบบออนไลน์ ปัจจุบันสถาบันมีสมาชิกเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประกอบด้วย เครือข่ายปฐมวัยและประถมศึกษา นักศึกษาและผู้เรียนหลักสูตรสถาบัน ผู้รับบริการตรวจรักษาคลินิกเด็กและวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป