NICFD Mahidol

📢 📢ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง ส่งบุตร หลาน เข้าร่วมเรียนรู้ เตรียมตัว สู้ภัยรอบตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง กับกิจกรรม ✨ในโครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ ✨KIDS ฉลาดรู้ สู้ภัยรอบตัว” สมัครผ...

0 likes0 commentsLINE VOOM