Sb1- เกษตรบริการ

Sb1- เกษตรบริการ

@nfj9571mFriends 192

Timeline

เตรียมพบกับการฝึก อบรมหลักสูตรโดรนเพื่อเกษตรยุคไหม่ 4.0 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงไหม่
See More
Top