New Education World

@new_educationFriends 1,942

Timeline

sticon เพราะการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่มีทางลัด แต่ที่ New Education World มีตัวช่วย! ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี สถาบันภาษา New Education World ได้มีหลักสูตรการสอนภาษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และความเข้าใจ ทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิตทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ และหลักสูตรพิ ...See More
See More

Location

Address
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น3 เลขที่ 315 อาคาร จตุรัสจา… See More
Location
MRT สามย่าน

Business Information

Account Intro

สถาบันสอนภาษา New Education World เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาการอบรมด้านภาษาชั้นนำในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมภาษาในแนววิชาการและภาษาขั้นสูง

ตลอดระยะเวลา 9 ปีของการเปิดการสอนในประเทศไทย สถาบันฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการควบคุุมคุณภาพของหลักสูตร ตลอดจนอ…
See More
Top