New Education World

@new_educationFriends 2,503

Location

Address
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น3 เลขที่ 315 อาคาร จตุรัสจา… See More
Location
MRT สามย่าน

Business Information

Account Intro

สถาบันสอนภาษา New Education World เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาการอบรมด้านภาษาชั้นนำในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมภาษาในแนววิชาการและภาษาขั้นสูง

ตลอดระยะเวลา 9 ปีของการเปิดการสอนในประเทศไทย สถาบันฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการควบคุุมคุณภาพของหลักสูตร ตลอดจนอ…
See More
Top