CHEWA Kaset-Nawamin

วันวิสาขบูชา | วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึง...

0 likes0 commentsLINE VOOM