Fortune Hotel Group

#วันแรงงาน : Labour Day ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันหยุดประจำปีสากลของผู้ใช้แรงงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังค...

0 likes0 commentsLINE VOOM