MST CLINIC

MST CLINIC

@mstclinicFriends 1,248

Timeline

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -19 ปี นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คุณพ่อหรือคุณแม่ ที่นามสกุลตรงกับคนไข้ มาด้วย และให้ท่านเซ็นต์กำกับว่า ยินยอมให้ นาย หรือ นางสาว ........ ทำศัลยกรรมได้ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วในทางกฎหมาย ไม่ต้องนำเอกสารยินยอมผู้ปกครองมา ทุกช่ ...See More
See More
Top