฿75ข้าวญี่ปุ่น

ขนาด 500 กรัม

฿75เส้นอูด้ง

ขนาด 200 กรัม

฿147โมจิย่าง แป้งโมจิ

ขนาด 50 กรัม

฿75เส้นโซบะ

ขนาด 150 กรัม

฿139โชบะบะหมี่เย็น อูด้งบะหมี่เย็น

เช๊ตสำหรับ 1-2 คน