Mitsubishi Electric

🤔 จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อโรงงานลูกอมอายุเก่าแก่กว่า 40 ปี นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในไลน์การผลิต? ⭐โรงงานลูกอมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ Real Time OEE & Data Analytics มาติดตั้งในโรงงานประสบ...

2 likes0 commentsLINE VOOM