Mitsubishi Electric

🔥 จ่ายครึ่งเดียว! สำหรับองค์กรในภาคตะวันออก 🏭🌊 EEC Model Type B ลดทันที 50% หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Re-Skill/Up-Skill ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลกรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถใช้เทคโ...

1 like0 commentsLINE VOOM