NSTDA

🚩สวทช. พร้อมเสริ์ฟนักวิจัยเพื่อยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรมกับโครงการ NSTDA Talent Mobility . สวทช. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ SME และ Start-up ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถกา...

1 like0 commentsLINE VOOM