MCTchannel

MCTchannel

@mctchannelFriends 527

Timeline

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Bachelor of Technology Program in Mass Communication Technology วิชาเอก 1 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations Technology) 2 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Radio and Telev ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครเขตดุสิตเลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิร… See More

Business Information

Hours 8.00
Closed on 16.00
Top