มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ

มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ

@mcj0727sFriends 268

Timeline

ให้นิสิตรุ่นที่ 62 คณะพุทธศาสตร์,คณะสังคมสาตร์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มาขึ้นทะเบียนรับปริญญา ในวันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. ณ ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคารเรียนศรีโสภณ มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อัตราค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต บัณฑิตเข้าร่วมพิธีประสาทปร ...See More
See More
Top