Synnex Thailand

เราเตอร์ Wi-Fi 7 เริ่มทยอยออกมาให้เห็นแล้ว โดยมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลที่โดดเด่นมาก นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะใหม่ๆ มากมาย ทั้งเรื่อง Multi-Link Operation และการใช้ช่องสัญญาณที่กว้างได้สูงสุดถึง 32...

1 like1 commentLINE VOOM