Thailand Baptist

Thailand Baptist

@mbj1712kFriends 24

Timeline

Bike for Love, ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 กพ 2018 เวลา 05:00-09:00 น เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนส่งเสริม และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส บ้านพักพระคุณ ในนามมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย บ้านป่ากำ จังหวัดน่าน
See More

Account Intro

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นองค์กรทางศาสนาคริสต์ คณะแบ๊บติสต์ เป็นผู้ประสานงานระหว่างคริสตจักรและองค์กรต่างๆ ส่งเสริม พัฒนา ผู้นำ ศิษยาภิบาล คริสตจักรในคณะแบ๊บติสต์
Top