Thailand Baptist

Thailand Baptist

@mbj1712kFriends 115

Timeline

เรียนศิษยาภิบาล ประธานธรรมกิจ ประธานมัคนายก คริสตจักร… ด้วย สหคริสตจักร​แบ๊บติสต์​ในประเทศ​ไทย​จะจัดส่งรายชื่อ คริสตจักร​ ที่อยู่​ และชื่อศิษยา​ภิบาล​พร้อมเลขบัตรประชาชน ให้กับกรมการศาสนา ตามคำร้องขอเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล​ ในการขอมีเลขประจำตัวผู้รับ​บริจาคเงิน​สำหรับปร ...See More
See More

Account Intro

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นองค์กรทางศาสนาคริสต์ คณะแบ๊บติสต์ เป็นผู้ประสานงานระหว่างคริสตจักรและองค์กรต่างๆ ส่งเสริม พัฒนา ผู้นำ ศิษยาภิบาล คริสตจักรในคณะแบ๊บติสต์
Top