M academy

@macademyFriends 1,221

Timeline

HAPPY NEW YEAR 2017 May this wonderful time of the year touch your heart in a special way. Wishing you much happiness today and throughout the new year.
See More

Location

Address
97/11 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น6 ถ.ราชดำริห์ แขวง… See More
Location
สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม

Business Information

Account Intro

M ACADEMY - THE PEOPLE BUILDER

"เราสร้างคน คนสร้างองค์กร"

M Academy ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจในการสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี เพื่อช่วยสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาพนักงานให้มีความมุ่งมั่นและต…
See More
Top