บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต รุ่น...

0 likes0 commentsLINE VOOM