บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

"UP Skill กับหลักสูตรใหม่" มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ M.Ed. (Curriculum and...

1 like0 commentsLINE VOOM