บัณฑิตวิทยาลัย SPUKK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาโท - เอก สาขาวิชาการบริหารการสึกษา *ปริญญาเอก* หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาก...

0 likes0 commentsLINE VOOM