สถานการณ์แรงงาน

@lmi.doeFriends 2,845

Timeline

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค ปักหมุดท่าเรือบกพันล้านพื้นที่อีสาน หนุนเส้นการค้ามูลค่ามหาศาล สนข.ลุยทาแผนแม่บทการท่าเรือบกพันล้านบาทในพื้นที่อีสานหนุนเส้นการค้ามูลค่ามหาศาล นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อานวยการสานักนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ...See More
See More

Location

Address
อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 12 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.… See More
Location
ถ.ดินแดง ร.ร.พิบูลประชาสรรค์
ถ.วิภาวดี ร.พ.ทหารผ่านศึก

Business Information

Hours 8.30
Closed on 16.30
URL https://www.doe.go.th
https://www.doe.go.th/prd/lmia
Phone 022451581

Account Intro

ภารกิจ
•พัฒนาระบบเครือข่ายและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
•ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน
•ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนกำลังแรงงาน
Top