Canon Thailand

Friends 5,730
  • 08.15 น. – 17.15 น.
  • 023449999
  • https://th.canon
  • เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
Canon Thailand
08.15 น. – 17.15 น.

ข้อมูลบัญชี

แคนนอนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นเลิศสำหรับลูกค้าทั่วโลก ปัจจุบัน แคนนอนมีบริษัทในเครือมากกว่า 200 บริษัทและมีพนักงานมากกว่า 160,000 คนทั่วโลก ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขายและการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้แคนนอนยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เงินลงทุนในส่วนนี้คิดเป็น 10% ของรายรับสุทธิในแต่ละปี และนับแต่ปีพ.ศ. 2528 เป็นต้นมา แคนนอนได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริการวมแล้วถึง 19,902 สิทธิบัตร โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แคนนอนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทที่จดสิทธิบัตรมากที่สุดอีกด้วย

Recent media

งาน

History