LINE@ Thailand

LINE@ Thailand

@lineatthFriends 9,569,731

Account Intro

LINE@ เป็นบริการในการสื่อสารช่องทางใหม่ ที่แยกมาจาก LINE ส่วนบุคคล โดยสามารถให้ Friends มาติดตามเพื่อพูดคุย และรับข่าวสารโปรโมชั่น และยังสามารถพูดคุยกันแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อที่จะช่วยทำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
Top