LINE@ Thailand

LINE@ Thailand

@lineatthFriends 9,623,855

Timeline

เจ้าของธุรกิจที่อยากใช้ LINE@ สมัครผ่าน LINE@ Agency ได้แล้ว sticon มีให้เลือกทั้ง aCommerce, EGG DIGITAL, GMOz. com Net Design, Page365, Ready Planet และ Sellsuki ซึ่งจะเป็นทั้งผู้ช่วยเปิด Account ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ หรือแม้กระทั่งสอนวิธีการใช้งานโดย LINE@ Certified ...See More
See More

Account Intro

LINE@ เป็นบริการในการสื่อสารช่องทางใหม่ ที่แยกมาจาก LINE ส่วนบุคคล โดยสามารถให้ Friends มาติดตามเพื่อพูดคุย และรับข่าวสารโปรโมชั่น และยังสามารถพูดคุยกันแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อที่จะช่วยทำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
Top