หากทานอย่างมีวินัย และต่อเนื่องน้ำหนักจะลดลง.. 1.5 - 3 กิโล/สัปดาห์ // 3 - 5 กิโล ใน 1 เดือน