Mahajak Industry

Friends 557

Construction Product

บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เริ่มต้นจากการผลิตสลักเกลียว และแป้นเกลียว ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย จนกลายเป็นผู้นําด้านการผลิตสลักเกลียวแป้นเกลียว ชิ้นส่วนขึ้นรูปเย็น ขึ้นรูปร้อน และชิ้นส่วนกลึงขึ้นรูป

ProductSee more

Download Catalouge

CONSTRUCTION CATALOGUE

Country or region: Thailand