KONGKIAT

KONGKIAT

@kongkiatFriends 121

Timeline

>>>>> ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขัน สินค้า Melange ที่มีอยู่ในตลาดมากมายมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการโรงท ...See More
See More
Top